Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování konzultací, koučinku, pořádání vzdělávacích akcí (workshopů a seminářů a hlasových kruhů) a poskytování digitálního obsahu na webových stránkách www.marketaodvarkova.cz.

Provozovatelkou webových stránek a poskytovatelkou produktů a služeb je Ing. Markéta Odvárková, IČ: 87791846, se sídlem: Hlohová 2002/40, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, e-mail: email@marketaodvarkova.cz, telefon: +420777296926, podnikatelka zapsaná jako fyzická osoba v Živnostenském rejstříku od 20. 4. 2011 u Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „poskytovatelka“).

I. Výklad pojmů

  1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování konzultačních a koučovacích služeb a právní vztahy při pořádání vzdělávacích akcí a při prodeji digitálního obsahu (kurzy. e-knihy), které poskytovatelka nabízí na www.marketaodvarkova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a klientem.

  1. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem (smlouvy o poskytování konzultačních a koučovacích služeb nebo o poskytování digitálního obsahu nebo pořádání vzdělávacích akcí) se obvykle uzavírá formou objednávky, kterou klient učiní na www.marketaodvarkova.cz, a poskytovatelka následně uzavření smlouvy formou přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu klienta. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

  1. Poskytovatelka není plátcem DPH (pouze identifikovanou osobou).

  1. Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

  1. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

  1. Klient-podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“). Ostatní klienti-nakupující u poskytovatelky, kteří v objednávce neuvedou své IČO, budou považování za spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jak je pojednáno níže v čl. VII. těchto podmínek.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi konzultace, koučink, zajistit klientovi účast na vzdělávací akci, kterou si objednal, nebo poskytnout klientovi digitální obsah (kurz, či e-knihu), a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu. Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky buď stanoveným formulářem, nebo prostřednictvím rezervačního systému způsobem popsaným níže.

III. Konzultace a koučink

1) Konzultační a koučovací služby lze u poskytovatelky objednat prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webové stránce poskytovatelky.

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obsahu setkání s klientem, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultací a koučování je důvěrný.

4) Při poskytování konzultačních a koučovacích služeb poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.

5) Tyto služby provozuje poskytovatelka převážně on-line prostřednictvím služby Google Meet/Zoom. Lze se dohodnout i na osobní konzultaci, která v tom případě probíhá v sídle poskytovatelky na adrese Hlohová 2002/40, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

6) Konzultace a koučink začínají běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci/koučink připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace/koučinku. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v jiném termínu. Pokud konzultace/koučink neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, a to minimálně 24 hodin před termínem schůzky, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu marně uplynulé konzultace a klient se zavazuje tuto částku poskytovatelce uhradit.

7) Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.

8) Odměnu za konzultaci/koučink je možné hradit

• Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě dokumentu „Objednávka“ nebo ve faktuře, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a služby, co nejdříve dodány.

• Bezhotovostně online platební kartou nebo platebními tlačítky bank. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana).

Bližší informace a postup platby kartou naleznete na webu ComGate: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

– Detaily a postup při platbě tzv. platebními tlačítky bank: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

 

9) Balíčky konzultací/koučinku se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.

10) Jednotlivé hodiny (tj. mimo balíčky) se účtují základní sazbou, která je uvedená na webových stránkách poskytovatelky.

11) Zakoupené balíčky konzultací/koučinku je třeba vyčerpat do určité doby, která je vždy uvedená u jednotlivých produktů na webových stránkách poskytovatelky, jinak nevyčerpané hodiny propadají.

12) Při prodlení s úhradou faktur v řádném termínu je poskytovatelka oprávněna žádat úhradu úroku z prodlení. Klient bere na vědomí, že neuhrazením faktury se objednávka neruší a jeho závazek uhradit objednané služby trvá.

IV. Vzdělávací akce

1) „Vzdělávacími akcemi“ se rozumí online/osobní workshopy, semináře, hlasové skupiny a kruhy v různé délce trvání..

2) Poskytovatelka vypisuje termíny konání vzdělávacích akcí na svých webových stránkách. Vždy je uveden termín konání kruhu a výše vstupného.

4) Vstupenky na vzdělávací akce lze objednat na webových stránkách poskytovatelky přes rezervační systém. Platit je možné bankovním převodem na základě vystavené faktury

5) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o vzdělávací akci je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.

7) Při zrušení účasti vzdělávací akci ze strany klienta se zaplacené vstupné nevrací. Přihláška se automaticky posouvá na další vypsaný termín. Zaplacený poplatek je rovněž možné převést na náhradníka.

8) Poskytovatelka si vyhrazuje právo pořádat vzdělávací akce pouze v případě účasti minimálně 3 klientů. Maximální počet klientů je 8.

9) Poskytovatelka si vyhrazuje právo akce kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.

10) V případě, že bude akce zrušena z důvodů nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný termín dle volby klienta.

11) V případě, že bude akce zrušena z důvodů události, která jeho konání znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout akci na jiný termín.

 

V. Digitální obsah

1) Digitálním obsahem se rozumí e-kniha nebo on-line kurz pro samostudium.

2) Smlouvou o poskytování digitálního obsahu, která se realizuje na základě objednávky učiněné na www.marketaodvarkova.cz, kterou poskytovatelka bezodkladně po obdržení potvrdí na e-mail klienta, se poskytovatelka zavazuje zpřístupnit klientovi e-knihu nebo on-line kurz (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a klient se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

3) Cena produktů je vždy uvedená v jejich popisu na webových stránkách poskytovatelky. Jde o cenu konečnou. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více produktů).

4) Produkty lze hradit on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány ComGate.

5) Poskytovatelka se zavazuje zpřístupnit klientovi digitální obsah bezodkladně po připsání kupní ceny na účet poskytovatelky. Na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, klient obdrží buď odkaz na stažení e-knihy, nebo přístupové údaje k on-line kurzu.

6) V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu, je nutné informovat poskytovatelku na: email@marketaodvarkova.cz.

7) Je-li poskytovatelka v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může klient odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatelka svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji klient vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

8) Klient je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Poskytovatelka odpovídá za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a klient je vytkne bezodkladně.

9) Není-li sjednáno mezi poskytovatelkou a klientem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

10) Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že klient namísto odměny poskytovatelce poskytuje své osobní údaje, ledaže je poskytovatelka zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

11) Sjednává se, že poskytovatelka poskytuje klientovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem umožňujícím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a z tohoto důvodu tedy není klient v postavení spotřebitele oprávněn od smlouvy o poskytování digitálního obsahu způsobem dle § 1829 odstoupit.

12) U on-line kurzů k samostudiu platí, a to jak pro klienty v postavení podnikatele, tak spotřebitele, že pokud kurz nebude klientovi vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 48 hodin od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na email: email@marketaodvarkova.cz

VI. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) Digitální obsah a další know-how poskytované na základě objednávky učiněné na www.marketaodvarkova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient může použít obsah podléhající ochraně dle předchozího odstavce pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VII. Klient spotřebitel

1Klient – spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Za spotřebitele se obvykle považuje ten klient, který při nákupu služeb a produktů na www.marketaodvarkova.cz neuvede své IČO.

2) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel, a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

3) Vykazuje-li digitální obsah vadu, spotřebitel je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. Je-li to možné, může požadovat její odstranění. Práva z vadného plnění uplatní klient u poskytovatelky na e-mailu email@marketaodvarkova.cz bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila klientovi značné obtíže.

4) Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

5) Peněžité částky, které má poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat spotřebiteli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud klient odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění.

6) Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

7) Reklamaci vyřídí poskytovatelka bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Sjedná-li poskytovatelka a spotřebitel, že reklamace bude z objektivních důvodů vyřízena v delší lhůtě než v uvedené 30denní, poskytovatelka v uvedené 30denní lhůtě spotřebitele alespoň informuje o průběhu reklamace.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Poskytovatelka poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v popisu na svých stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytovaných produktů získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých produktů, pokud spočívají v okolnostech, které poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit a které spočívají v jednání a rozhodnutí klienta.

2) Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

3) Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5) Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu poskytovatelky.

6) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8) Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.4.2023.